Algemene voorwaarden Graphic D-sign by Jaimy

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en totstandkomingen, de inhoud en de nakomen van alle tussen de opdrachtgever en de ontwerper gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper. 

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en één maand geldig. De ontwerper heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in werkzaamheden. De tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Ieder ontwerp is uniek. De offerte wordt gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever. Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief reiskosten binnen een straal van 10 km vanaf Raamsdonksveer. Voor de overige km's zal ik €0,50 per kilometer in rekening brengen. 

1.3 Opdrachten worden schriftelijk bevestigd door de opdrachtgever. Na bevestiging zal de ontwerper beginnen aan het grafisch ontwerp. 

1.4 De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publicatie rondom het resultaat van de opdracht - op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze te vermelden of verwijderen. De ontwerper zal in geen geval persoonlijke informatie zoals e-mail, telefoonnummer etc openbaar maken. 

1.5 Bij overeenkomst tussen opdrachtgever en ontwerper voor een grafisch ontwerp geeft de klant toestemming om het gemaakte ontwerp te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals social media, website, portfolio etc. Mocht de opdrachtgever het ontwerp niet online hebben, dan kan dit besproken worden met de ontwerper. 

1.6 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte resultaten zoals; concepten, illustraties, en andere bestanden eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.  

 

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De ontwerper doet haar uiterste best om de opdracht helemaal naar wens aan te leveren aan de opdrachtgever. Indien noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden. 

2.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat er tijdig een akkoord wordt gegeven op de offerte. 

2.3 Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is leidend. 

 

3. Honorarium en kosten

3.1 De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Deze kan bestaan uit een uurtarief, vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding. 

3.2 Indien de opdrachtgever wenst dat de ontwerper zorgt voor het drukwerk kan dit digitaal aangevraagd worden. De kosten worden meegenomen in de offerte.  

3.3 Zoals eerder benoemde reiskosten zijn inclusief tot 10 km vanaf Raamsdonksveer. Voor de overige km's zal ik €0,50 per kilometer in rekening brengen. 

 

4. Betaling

 4.1 Na oplevering van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur. De opdrachtgever dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden. 

4.2 De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden door de opdrachtgever. 

4.3 Indien de ontwerper het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 5% extra bovenop het factuurbedrag verschuldigd. 

 

5. Annulering 

5.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens toerekende tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.